Aktualności

1 września 2021 r.  

     Pierwsze szkolne powakacyjne spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze. W końcu spotkaliśmy się razem - nauczyciele, uczniowie, pracownicy placówki oraz rodzice. Wiemy już, że będzie ciekawie. Interesujące zajęcia, wspólne zadania, pełne przygód wycieczki. Mamy nadzieję, że wirus nie pokrzyżuje  naszych planów. Będziemy chronić się przed nim wszelkimi sposobami, by razem zdobywać nowe doświadczenia.

                                                                                                                                     J.Zmysłowski 

Galeria zdjęć - Fot. p. Ania

 


 

1 września 2021 r.

         Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się  1 września 2021 r. o godzinie 0830 na holu szkolnym.


 

23 sierpnia 2021 r.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składają rodzice uczniów w terminie od 01 do 15 września 2021 r.
Wzór wniosku
 o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - https://mopsolsztyn.bip.gov.pl 

    Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach, z zaświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu – z miesiąca składania wniosku), a także oświadczenie dot. korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – wymienić w nim należy wszelkie świadczenia, uwzględniając ich rodzaj i miesięczną kwotę (z obowiązkowym zawarciem i podpisaniem klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).
Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny: 528,00 zł
Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów.


 

 

23 czerwca 2021 r.

    W ramach działań profilaktycznych oraz promocji zdrowia w dniu 23.06.2021 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży, iż ciązy na nich obowiązek pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Uczniowie mieli okazję przećwiczyć pozycję bezpieczną oraz przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową na szkolnym fantomie. Mimo początkowych oporów młodzież chętnie przećwiczyła te - niezbędne dla uratowania czyjegoś życia - umiejętności. Spotknie zakończyło się pogadanką na temat bezpiecznego wypoczynku na wodą w wakacje. Wydarzenie zostało przygotowane przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa - pana Marcelego Potasznika. 

M.Potasznik