23 sierpnia 2021 r.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składają rodzice uczniów w terminie od 01 do 15 września 2021 r.
Wzór wniosku
 o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - https://mopsolsztyn.bip.gov.pl 

    Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach, z zaświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu – z miesiąca składania wniosku), a także oświadczenie dot. korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – wymienić w nim należy wszelkie świadczenia, uwzględniając ich rodzaj i miesięczną kwotę (z obowiązkowym zawarciem i podpisaniem klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).
Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny: 528,00 zł
Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów.