Pogotowie Opiekuńcze jest placówką typu interwencyjnego. Zapewnia opiekę całodobową, całoroczną. Obecnie placówka jest przeznaczona do 18 wychowanków.
Grupa chłopców - 10 osób, grupa dziewcząt - 8 osób. Opiekę popołudniową i nocną sprawuje po 2 wychowawców.
Do pogotowia przyjmowane są dzieci w wieku od 10 do 18 lat na podstawie postanowienia sądowego lub na wniosek rodziców. Pobyt dziecka w placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten, może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego.


Zadania Pogotowia:

  • Zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb (emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych).
  • Realizowanie przygotowanego planu pomocy dziecku.
  • Umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
  • Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny.
  • Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
  • Objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi.

Zadaniem placówki interwencyjnej jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki.
W placówce działa Stały Zespół ds. Okresowej Sytuacji Dziecka. Dla każdego dziecka sporządza się diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, diagnozę jego sytuacji rodzinnej oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem.
Pracę z grupą dzieci oraz pracą indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.


 

Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego
uczestniczą w następujących zajęciach codziennych:

sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych, edukacyjnych, porządkowych, komputerowych, plastycznych, tanecznych, umuzykalniające, zakupy (wydawanie kieszonkowego), zajęcia ze studentami

 


 

Zajęcia z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

spotkania z psychologiem i pedagogiem, wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapia metodą Tomatisa

 


Organizacja imprez okolicznościowych takich jak:

urodziny dzieci w grupie, zabawa Walentynkowa, Andrzejkowa, Halloween, Choinkowa, Dzień Nauczyciela, Dzień dziecka i sportu, Jasełka, spotkania z okazji Świąt państwowych i rocznic, Dzień Matki, Dni Rodziny


Udział dzieci w organizowanych imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych:

Spartakiadzie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Turnieju Piłki Nożnej w Morągu, Olsztyńskiej Lidze Mistrzów oraz innych halowych turniejach, wyjścia dzieci do kina, muzeum, na basen i lodowisko, na mecze pitki ręcznej i siatkówki, do kręgielni, biblioteki multimedialnej, na plażę, Parku Linowego, na Starówkę, na zajęcia do Domu Kultury i MOK-u, na zajęcia do szkółek piłkarskich


Wyjazdy dzieci:

kolonie w górach i nad morzem, biwaki, rajdy i spływy, wycieczki rowerowe, do Strusiolandii, na basen w Pluskach, Mikołajkach, zimowisko w Lesznie, wyciąg narciarski w Rusi, do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, na mecz), do Olsztynka, Grunwaldu


Ponadto dzieci i młodzież z naszej placówki biorą udział w różnych projektach np.:

Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego - zajęcia ze studentami
Jestem OK- warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
Działania na rzecz rozładowania agresji u dzieci i młodzieży.
Program dla dzieci i młodzieży stosujących przemoc -terapeuci z MOPS
Każdy inny, wszyscy równi. Tolerancja i edukacja międzykulturowa - studenci UWM
Warsztaty dla młodzieży opuszczającej placówki.